Skip to main content

Kurumsal Yönetim

Şirketimizin kurumsallaşması ve sürdürülebilirliği için kurulan, uzun süredir faaliyet gösteren komitelerimiz, kurumsal yönetim yaklaşımımızın temelini oluşturuyor.

Kurumsal Yönetim Komitesi

Kurumsal Yönetim Komitesi’nin görevi Şirket’te kurumsal yönetim ilkelerinin uygulanıp uygulanmadığının, uygulanmıyor ise gerekçesinin ve bu prensiplere tam olarak uymama dolayısıyla meydana gelen çıkar çatışmalarının tespit edilmesi, Yönetim Kurulu’na kurumsal yönetim uygulamalarını iyileştirici tavsiyelerde bulunulması ve yatırımcı ilişkileri bölümünün çalışmalarının gözetilmesidir. Komite aynı zamanda, Kurumsal Yönetim İlkelerinde belirtilen aday gösterme ve ücret komitesi görevlerini de yerine getirir. Komite gerekli gördüğü sıklıkta toplanır ve yaptığı tüm çalışmaları yazılı hale getirerek kaydını tutar.

Çalışma Esasları

Kurumsal Yönetim Komite Üyeleri

Denetimden Sorumlu Komite

Denetimden Sorumlu Komite’nin görevi, Yönetim Kurulu adına iç kontrol, risk yönetimi ve iç denetim sistemlerinin etkinliğini ve yeterliliğini, bu sistemler ile muhasebe ve raporlama sistemlerinin işleyişini ve üretilen bilgilerin bütünlüğünü gözetmek, bağımsız denetim kuruluşlarının yönetim kurulu tarafından seçilmesinde gerekli ön değerlendirmeleri yapmak, Yönetim Kurulu tarafından seçilen ve genel kurul tarafından onaylanan bağımsız denetim kuruluşlarının faaliyetlerini düzenli olarak izlemektir. Denetimden Sorumlu Komite aşağıdaki isimlerden oluşur ve en az üç ayda bir olmak üzere yılda en az dört kez toplanır.

Çalışma Esasları

Denetimden Sorumlu Komite Üyeleri

Riskin Erken Saptanması Komitesi

Riskin Erken Saptanması Komitesi’nin görevi, Şirket’in varlığını, gelişmesini ve devamını tehlikeye düşürebilecek risklerin erken teşhisi, tespit edilen risklerle ilgili gerekli önlemlerin alınması ve riskin yönetilmesidir. Komite gerekli gördüğü sıklıkta toplanır ve yaptığı tüm çalışmaları yazılı hale getirerek kaydını tutar. Komite çalışmaları hakkındaki bilgiyi ve toplantı sonuçlarını içeren raporları Yönetim Kurulu’na sunar. 

Çalışma Esasları

Riskin Erken Saptanması Komite Üyeleri

Sürdürülebilirlik Komitesi

Kurumsal hedeflere uyumlu olacak şekilde kurulan Sürdürülebilirlik Komitesi, yönetim kurulu üyelerimiz, şirket yöneticileri, insan kaynakları yöneticisi, kurumsal iletişim yöneticisi, sürdürülebilirlik yöneticisi ve çevre mühendislerimizden oluşur. Sürdürülebilirlik komitesi yılda en az üç kereden az olmamak üzere gerekli gördüğü sıklıkta toplanır. Sürdürülebilirlik ile ilgili risk analizleri, iklime ilişkin konular ve stratejiler tartışılarak komitenin belirlediği aksiyon planları ve şirketlerimizin ihtiyaçları doğrultusunda hareket edilir. Faaliyetlerimiz, değer zincirimiz ve iş ortaklarımızın beklentileri de bu kapsamda değerlendirilir. Söz sahibi paydaşlarımızdan fikir alınıp, sektör raporları ve müşteri stratejileri analiz edilir.

Çalışma Grupları:

  • Ürün Tasarımı ve Geliştirilmesi
  • İnsan Kaynakları
  • Sürdürülebilir Çevre
  • Dijitalleşme
  • Topluma Dokunuyoruz
  • Tedarik Zinciri Yönetimi
Sürdürülebilirlik Komitesi Üyeleri